Język Polski P. Konarska

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM: konarskaspsieroslawice@gmail.com

Drodzy Uczniowie, w okresie, gdy szkoły są zamknięte z uwagi na zdrowie nas wszystkich, gdy nie możemy spotykać się na lekcjach w szkole, nie zapominajcie o nauce. Możecie ten czas wykorzystać na uzupełnienie zaległości, przygotowanie się do omawiania lektur, na powtórki (tu zwracam się przede wszystkim do Ósmoklasistów , bo egzamin trzeba będzie przecież napisać), na czytanie nie tylko lektur.

Poniżej kilka wskazówek, czym możecie się zająć w wolnym od lekcji w szkole czasie

Pozdrawiam i do zobaczenia!

Język polski

Klasa V

1. Ćwicz codziennie głośne czytanie.

2. Pracuj nad tym, by Twoje pismo było wyraźne, czytelne – codziennie przepisz 5-6 zdań z dowolnego podręcznika, książki, gazety. Zadbaj o poprawność ortograficzną przepisanego tekstu.

3. Przygotuj się do omówienia lektury „Chłopcy w Placu Broni”:

– określ świat przedstawiony:

miejsce (państwo, miasto, główne miejsce akcji, gdzie jeszcze poza głównym miejscem akcji rozgrywają się wydarzenia),

czas akcji (odszukaj w rozdziale czwartym informacje zapisane na pieczątce oraz chorągiewce Związku Kitowców i na ich podstawie określ czas wydarzeń)

bohaterowie

* Pamiętaj, aby swoje odpowiedzi potwierdzić odpowiednimi fragmentami lektury;

– określ w dwóch, trzech zdaniach główny problem powieści;

– zredaguj 12-15 punktowy plan najważniejszych wydarzeń;

– przygotuj się do scharakteryzowania Nemeczka (informacje ogólne, wygląd zewnętrzny, rodzina, na podstawie postępowania Nemeczka nazwij cechy jego charakteru),

– opisz Plac Broni – gdzie się znajdował? co wiemy o jego usytuowaniu?

– czym dla chłopców był Plac Broni? Jaką rolę odgrywał w ich życiu? Jak go traktowali?.

– wykonaj zadanie 41 z podręcznika (pomarańczowego) ze strony 115 (zadanie zapisz na kartce A4; pamiętaj o odpowiedniej kompozycji tekstu, akapitach, poprawności ortograficznej i starannym, czytelnym zapisaniu zadania).

– wykonaj ilustrację do lektury (dowolną techniką, format max A3)

4. W podręczniku niebieskim, od strony 174 przypomniane zostały najważniejsze zasady poprawnej pisowni – sięgnij więc do notatek „Przypomnij sobie” i „Zapamiętaj” zamieszczonych w tej części podręcznika, wykonaj wybrane przez Ciebie ćwiczenia a ich rozwiązania zapisz w osobnym zeszycie lub na kartkach, które włożysz do osobnej teczki.

Klasa VIII

1. „Syzyfowe prace” :

– Nauczyciele gimnazjum w Klerykowie i stosowane przez nich metody nauczania.

– Krótko scharakteryzuj politykę rosyjskich władz oświatowych wobec: języka polskiego, języka rosyjskiego, literatury polskiej, literatury rosyjskiej, historii Polski, historii Rosji.

– Wyjaśnij, w jaki sposób odnoszono się do religii? Jak traktowano ludzi wyznania katolickiego, a jak prawosławnego?

– Wyjaśnij pojęcia: inwigilacja, dezintegracja, wilczy bilet, rusyfikacja.

– Wyjaśnij znaczenie wyrażenia „syzyfowa praca” i odnieś je do powieści S. Żeromskiego.

– Pamiętna lekcja języka polskiego – recytacja „Reduty Ordona” przez Zygiera:

a) zapisz, w formie planu wydarzeń, przebieg lekcji,

b) Zygier w rozmowie z nauczycielem wspomniał o napadzie podchorążych na Belweder nocą 29 listopada. O jakim wydarzeniu historycznym mówił?

c)opisz przeżycia i zachowanie prof. Sztettera, uczniów, Marcina Borowicza w czasie recytacji Zygiera.

d) jak recytacja utworu A. Mickiewicza wpłynęła na uczniów? Z czego zdali sobie sprawę? Co sobie uświadomili?

2. „Kamienie na szaniec”

– Określ świat przedstawiony utworu;

– Wymień głównych bohaterów powieści – podaj ich imiona, pseudonimy, krótko scharakteryzuj; uwzględnij wygląd i osobowość każdego z bohaterów oraz łączące ich więzi;

– Przedstaw środowisko, w którym bohaterowie dorastali: rodzina, szkoła, harcerstwo;

– Jakie plany na przyszłość miała trójka bohaterów?

– Jakie stanowisko wobec klęski wrześniowej zajęli bohaterowie powieści?

– Wyjaśnij, czym były Szare Szeregi, Mały Sabotaż;

– Wyjaśnij pojęcia: sabotaż, dywersja;

– „Warszawa w październiku 1939 roku była miastem grozy”. Opisz wygląd miasta;

– Jakie akcje przeciwko okupantowi podejmowali bohaterowie w ramach akcji sabotażowych? Wymień je i krótko omów;

– Jakie były skutki działań małego sabotażu dla Polaków i dla Niemców?

– Dni powszednie bohaterów – Gdzie się uczyli i co studiowali? Jakie zajęcia zarobkowe podejmowali? Na jakie tematy dyskutowali? Gdzie wybierali się na wycieczki?

– Jakie akcje dywersyjne pod dowództwem Zośki przeprowadzili bohaterowie poza Warszawą?

– Akcja pod Arsenałem – W jakich okolicznościach Rudy został aresztowany? Zapisz w punktach (10-12 pkt.) przebieg akcji pod Arsenałem.

– W dostępnych źródłach poszukaj informacji na temat gatunku literackiego „Kamieni na szaniec”.

* Pamiętaj, aby swoje odpowiedzi potwierdzić odpowiednimi fragmentami lektury;

2. Obejrzyj filmowe adaptacje lektur szkolnych.

C.D.N.

Zadania do lektur opracowano w oparciu o „Zeszyt lekturowy. Język polski 8”, E. Horwath, WSiP, Warszawa 2018.