System doradztwa zawodowego

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU
DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Sierosławicach

1 . Podstawa prawna programu.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

2. Założenia programu:

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.

 2. Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej nie jest jednorazowym wydarzeniem, a procesem, którego dokonuje się przez całe życie.

 3. Preferencje zawodowe i zainteresowania wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu.

 4. Na wybór zawodu wpływają przede wszystkim wartości, zainteresowania, mocne strony, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz środowisko danej osoby.

 5. WSDZ obejmuje pracę indywidualną i grupową z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

 6. Wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej: wyboru szkoły ponadpodstawowej, planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz udzielanie wszelkich informacji na ten temat.

Założeniem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest to, że wybór zawodu nie jest przypadkowym aktem, a procesem, na który składają się różne decyzje podjęte na przestrzeni lat. Ważne jest, aby uświadamiać młodym ludziom, że na wybór satysfakcjonującego nas zawodu ma wpływ wiele rzeczy. Jednak te najważniejsze to: poznanie siebie (samoświadomość), wiedza na temat zawodów i ścieżek edukacyjnych oraz na temat rynku pracy, cechy osobowościowe ucznia, zainteresowania, umiejętności, mocne strony, wyznawane wartości, czynniki emocjonalne, ale i zdrowotne, a także wpływ otoczenia i własna motywacja. Cała społeczność szkolna zobowiązana jest do regularnych oddziaływań wychowawczo-doradczych. WSDZ zakłada zarówno indywidualną, jak i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

3. Cele ogólne programu ukierunkowane na:

 • Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 • Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności.

 • Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych.

 • Uświadomienie rodzicom, jak wielkie znaczenie odgrywają w procesie przygotowania dziecka do wyboru jego przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

4. Cele szczegółowe:

 1. Uczeń

 • Poznaje siebie.

 • Nazywa swoje umiejętności, zainteresowania, talenty, mocne strony.

 • Planuje, zarządza swoim czasem i stawia cele.

 • Posiada informacje o zawodach, zawodach przyszłości i czym jest rynek pracy.

 1. Nauczyciele

 • Potrafią zauważać potrzeby i zasoby uczniów.

 • Wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 • Rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów.

 1. Rodzice

 • Znają ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego.

 • Wspierają dzieci w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej

 • Posiadają informację o możliwościach i zagrożeniach dziecka.

5. Metody i techniki pracy.

 • Diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów.

 • Zajęcia służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych.

 • Zajęcia doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacji.

 • Udostępnianie informacji o szkołach i zawodach.

 • Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów.

 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom.

6. Plan realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/2020:

Działanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

Opracowanie programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020

wrzesień

Doradca zawodowy

Odział przedszkolny:

I. Tematy zajęć:

1. Jaki jestem?

2. Pokaz naszych zainteresowań

3. Przewodnik po zawodach

4. Wiem, kto pracuje w przedszkolu, szkole.

5. Kim chcę zostać w przyszłości

II. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

III. Wycieczka do zakładu pracy

Listopad

Grudzień

styczeń / luty

marzec

maj

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wychowawca oddziału

Wychowawca oddziału

Wychowawca oddziału

Wychowawca oddziału

Wychowawca oddziału

Wychowawca oddziału

Wychowawca oddziału

Klasy I – III

I. Tematy zajęć:

1. Każdy ma swoje zainteresowania

2. Brawo ja! – prezentacja własnych talentów

3. Zawód moich rodziców

4. Miasteczko zawodów

5. Po co się uczę?

6. Mój plan na przyszłość

II. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

III. Wycieczka do zakładu pracy

Listopad

Grudzień

Styczeń

luty / marzec

maj

czerwiec

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Klasy IV-VI

I. Tematy zajęć:

1. Ja to znaczy kto?

2. Moc jest ze mną

3. Style uczenia się, style pracy

4. Po co mi ta praca?

5. W jakich zawodach wykorzystam wiedzę z ……..?

II. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

III. Wycieczka do zakładu pracy

Listopad / grudzień

Styczeń / luty

Marzec

Kwiecień

maj , czerwiec

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Wszyscy nauczyciele

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

Klasa VII

I. Tematy zajęć:

1. Co to jest doradztwo zawodowe?

2. Zainteresowania, pasja.

3. Twórcze myślenie.

4. Moje mocne i słabe strony.

5. Autoprezentacja.

6. Moje wartości.

7. Kompetencje kluczowe.

8. Świat zawodów.

9. Predyspozycje zawodowe.

10. Stres, jak sobie z nim radzić?

II. Udział w Festiwalu Zawodów

Wrzesień- Czerwiec

Marzec/kwiecień

Doradca zawodowy

Wychowawca klasy, doradca zawodowy

Klasa VIII

I. Tematy zajęć:

1. Co ma wpływ na moją dalszą drogę kształcenia?

2. Poznanie siebie warunkiem sukcesu.

3. Autoprezentacja

4. Klasyfikacja zawodów: Zawody z grupy człowiek – człowiek

5. Klasyfikacja zawodów : Zawody z grupy człowiek –technika, człowiek –dane/system znaków.

6. Klasyfikacja zawodów: Zawody z grupy człowiek –przyroda, człowiek –działalność artystyczna.

7. System szkolnictwa ponadpodstawowego.

8. Dokumenty aplikacyjne.

9. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

10. Właściwa szkoła/zawód dla mnie.

II. Udział w Festiwalu Zawodów

III. Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych

Wrzesień – czerwiec

Marzec/kwiecień

Marzec – maj

Doradca zawodowy

Wychowawca klasy, doradca zawodowy

Tworzenie ściennej gazetki ,,Co dalej, absolwencie?”

Cały rok

Doradca zawodowy

Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami.

Cały rok

wg potrzeb

Wszyscy nauczyciele

Śledzenie zmian dotyczących doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Cały rok

wg potrzeb

Wszyscy nauczyciele

Zapoznanie rodziców programem realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020

wrzesień

Wychowawcy klas

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Zajęcia zabawowe, odtwarzanie ról, odgrywanie scenek związanych z zawodami w klasach 0-1

Wychowawcy klas,

Zajęcia warsztatowe dotyczące preorientacji zawodowej, wczesnego rozpoznawania predyspozycji osobowościowych, zainteresowań w klasach 2-3

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, doradca zawodowy

Czasopisma, poradniki i informatory, artykuły na stronie internetowej szkoły, możliwość skorzystania z pracowni informatycznej

wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciele przedmiotowi

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, wyjazdach. Organizowanie w szkole akcji i konkursów wspierających rozwijanie i prezentowanie własnych zainteresowań i talentów

wychowawcy, nauczyciele,

Spotkania ze szkolnym doradcą zawodowym – poradnictwo indywidualne, testy orientacji zawodowej, indywidualne rozmowy dotyczące poradnictwa zawodowego oraz na temat predyspozycji zawodowych uczniów

pedagog, doradca zawodowy,

Informowanie o spotkaniach i udział uczniów w dniach otwartych szkół średnich

pedagog, doradca zawodowy,

Przeprowadzenie pogadanek zawodoznawczych w klasach, zajęcia realizowane w oparciu o scenariusze dla poszczególnych bloków tematycznych,

Doradca zawodowy, pedagog, wychowawcy

Informacje o szkołach i zawodach (gazetki szkolne, internetowa baza informacyjna)

Doradca zawodowy nauczyciele bibliotekarze

Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych. Warsztaty dotyczące planowania kariery, w zakresie pokonywania stresu,

Doradca zawodowy, pedagog, wychowawcy klas

Rozpoznawanie planów edukacyjnych i zawodowych uczniów.

Badanie ankietowe, sondaż diagnostyczny, wywiad.

Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami

w zakresie wyboru zawodu, zainteresowań, kierunku kontynuowania kształcenia

-konsultacje indywidualne

Analizowanie dokumentacji uczniów (opinie z poradni, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o ostanie zdrowia determinujące wybór zawodu)

Doradca zawodowy, pedagog szkolny, wychowawcy

Próby włączania placówek, instytucji i zakładów pracy w proces doradztwa zawodowego.

Poznawanie określonych grup zawodowych, np. fryzjer, kosmetyczka, mechanik samochodowy, stolarz, sklep internetowy.

Doradca zawodowy, pedagog

Współpraca z Radą Pedagogiczną – ustalenie metod i form pracy zawodoznawczej w szkole

Doradca zawodowy, pedagog, wszyscy nauczyciele