Ceremoniał

 

Ceremoniał szkolny

Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w

Sierosławicach

 

 

I Wstęp

 

Mając na względzie prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, w trosce o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, szanując tradycje i zwyczaje panujące w szkole, został opracowany ceremoniał naszej szkoły.

 

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. ( Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty)

 

 

 

II Uroczystości

 

 1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:
  1. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
  2. inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandarów szkół, uroczystości związane z patronami szkół, ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie uczniów ostatnich klas,
  3. uroczystości patriotyczno – religijne nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych

 

 

III Poczty sztandarowe w szkole

 

Sztandarami w naszej placówce opiekują się dwa poczty sztandarowe ( 3 osoby z SP, 3 osoby z Gim. oraz drugie składy rezerwowe), wybrane spośród osób zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną.

Sztandary będą uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

 

W przypadku gdy poczty sztandarowe uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszonych żałobą narodową, sztandary powinny być ozdobione czarnym kirem.

Sposób udekorowania flag kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru.

Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

 

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandarów na ramieniu.

 

W czasie uroczystości kościelnych sztandary są wprowadzane i wyprowadzane bez podawania komend. Podczas wprowadzania sztandarów wszyscy wstają.

W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztów sztandarowych nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „ Baczność” lub „ Spocznij”.

Pochylenie sztandarów pod kątem 45° do przodu w pozycji „ Baczność” następuje w sytuacjach:

 1. podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, podczas Komunii Św., w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu,
 2. podczas opuszczania trumny do grobu,
 3. podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
 4. na każde polecenia opuszczenia sztandarów wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę,
 5. podczas składania wieńców , kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;,
 6. podczas odśpiewywania lub odtwarzania hymnu,
 7. podczas składania przyrzeczeń.

 

Chorążowie oraz asysta powinni być ubrani na galowo:

 1. uczeń – ciemne spodnie ( granatowe lub czarne) ewentualnie garnitur, biała koszula i krawat,
 2. uczennice – ciemne spódnice ( granatowe lub czarne) ewentualnie spodnie, biała bluzka.

 

Insygnia pocztu sztandarowego:

 1. biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 2. białe rękawiczki.

 

Insygnia pocztów sztandarowych przechowywane są w gablotach.

Całością spraw organizacyjnych pocztów zajmują się opiekunowie Samorządów Uczniowskich obu szkół.

 

 

IV Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych

uroczystości

 

 

Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:

 1. Proszę wszystkich o powstanie”
 2. Baczność”
 3. Poczty sztandarowe sztandary szkół wprowadzić”

Uczniowie bez nakryć głowy zachowują postawę zasadniczą. Poczty sztandarowe wchodzą na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „ gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją w wyznaczonym miejscu. Poczet zatrzymuje się także w wyznaczonym miejscu przodem lub bokiem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje kolejną komendę

 1. Do hymnu państwowego”

Odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy. Zgodnie z istniejącym prawem jest to „ Mazurek Dąbrowskiego”. Hymn państwowy wykonywany jest w czasie uroczystości państwowych, rocznic świąt narodowych. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu ( wysłuchaniu) hymnu prowadzący podaje następną komendę:

 1. Po hymnie”
 2. Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:

Poczty sztandarowe sztandary szkół wyprowadzić”.

Zachowanie młodzieży i czynności pocztów są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztów.

 1. Prowadzący podaje pozostałym obecnym na uroczystości komendę „ Spocznij”.