PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach

na rok szkolny 2018 – 2021

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

JAN PAWEŁ II

 1. WPROWADZENIE

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.

Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

Wychowanie to proces wspierania ucznia w rozwoju angażujący dwie osoby: wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, trenera) oraz wychowanka (dziecko/nastolatek); pozostających w osobowej relacji opartej na wzajemnym szacunku, poszanowaniu godności osobistej; współdziałających w osiąganiu celów wychowawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach:

 • fizycznej,

 • psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej),

 • społecznej,

 • duchowej.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

 1. AKTY PRAWNE
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zmianami)
 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 • Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz.1078)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356)

 • Statut Szkoły

 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

uwzględniono:

 • obowiązujące akty prawne;

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;

 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;

 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

 • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;

Czynniki chroniące:

Mała szkoła, niewielka społeczność lokalna (prawie wszyscy się znają), dobra współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi, dobre postrzeganie szkoły w środowisku, nastawienie uczniów na pomoc drugiemu człowiekowi – wolontariat, sympatia ze strony absolwentów

Czynniki ryzyka:

część uczniów jest zagrożona uzależnieniem od komputera i telefonu; łatwość dostępu do używek: alkohol, papierosy (pobłażanie społeczne) ; brak miejsca spotkań, świetlicy, klubu

 1. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy,

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

6. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEROSŁAWICACH

 1. Jesteśmy szkołą rozwijającą wszystkie sfery osobowości ucznia, umożliwiającą realizację jego własnych możliwości w atmosferze zrozumienia, wzajemnego szacunku, poszanowania godności i tolerancji dla innych.

 2. Dzięki wspólnej pracy absolwent naszej szkoły zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

 3. Stwarzamy warunki do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 4. Wprowadzamy uczniów w życie kulturowe wspólnoty lokalnej.

 5. Rozwijamy wrażliwość uczniów na problemy środowiska.

 6. Rodzice są współgospodarzami szkoły, wspierają działania nauczycieli, inicjują przedsięwzięcia wychowawcze, wspomagają finansowo szkołę.

 7. Nasza szkoła integruje się ze środowiskiem, współpracuje z samorządem lokalnym, prezentuje swój dorobek, organizuje imprezy dla środowiska.

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość.

 1. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

 1. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:

 • znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;

 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

Nauczyciele, wychowawcy klas:

 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

 • prowadzą dokumentację nauczania;

 • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

 • integrują i kierują zespołem klasowym;

 • współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

 • współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

 • współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem i pielęgniarką;

 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka;

 • odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

Pedagog szkolny:

 • diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów poprzez obserwacje, rozmowy, wywiady;

 • diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

 • wspiera nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • przestrzegają Statutu Szkoły;

 • współorganizują imprezy i akcje szkolne;

 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

 • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

 • uczestniczą w tworzeniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);

 1. ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

Lp.

Zadania

Cele

Formy realizacji

I.

II.

III.

IV.

Przygotowanie

uczniów do

świadomego,

aktywnego

uczestnictwa w

życiu społecznym

Kształtowanie nawyków dobrego zachowania, kultury bycia na co dzień

Rozwijanie

zachowań

asertywnych i

empatycznych

Współpraca szkoły z rodzicami

1.Rozwijanie samorządności uczniów. Uczenie zasad demokracji.

2.Rozwijanie tolerancji wobec innych. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych i starszych.

3.Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

4.Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.

5.Udział uczniów w konkursach,

zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

6.Świadome korzystanie z elektronicznych nośników informacji – internet, gry komputerowe, telewizja,

Radio, telefony komórkowe.

7. Organizacja uroczystości szkolnych, imprez itp.

8. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

1.Budowanie systemu wartości, w tym wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii.

2. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników

3. Promowanie uczniów za pracę

na rzecz klasy, szkoły, środowiska

1.Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć nie

na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

2. Wzbudzenie wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka

1.Przedstawienie rodzicom projektu programu wychowawczo – profilaktycznego i zapoznanie z aktualnymi innymi aktami Szkoły

2. Uwzględnienie na zebraniach z

rodzicami tematów z zakresu

wychowania, adekwatnych do

problemów klasowych.

4.Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych.

Udział w pracach Samorządu

Szkolnego i klasowego.

Udział uczniów w procesie

planowania pracy klasy, szkoły.

Spotkanie z seniorami i osobami niepełnosprawnymi z okazji Dnia Życzliwości, Dnia Babci i Dziadka, Święta Rodziny, Opłatka.

Statut Szkoły, REGULAMINY,

Udział w zajęciach dodatkowych, wycieczki.

Realizacja projektów

przedmiotowych, szkolnych.

Udział w konkursach,

zawodach sportowych.

Prezentacja wyników

konkursów na apelu, na

gazetkach szkolnych, strona www.

Pogadanki, godziny z wychowawcą, spektakle profilaktyczne, prelekcje.

Szkolny kalendarz imprez i uroczystości, akcje organizowane przez szkołę (np. Spotkanie opłatkowe, Dzień Życzliwości, Szlachetna Paczka, itd).

Konkursy biblioteczne, propagowanie literatury dziecięcej w klasach 0-III (czytanie literatury przez starszych uczniów), akcje związane z czytelnictwem (Jak nie czytam, jak czytam, Tydzień czytania dzieciom, itp.)

Udział w akcjach charytatywnych,

wolontariacie, rekolekcjach, pogadanki, godziny z wychowawcą.

Bezpośrednie zwracanie uwagi uczniom nieprzestrzegającym zasad kultury osobistej,

rozliczanie uczniów z przestrzegania Statutu Szkoły

Nagradzanie za pracę, prezentacja osiągnięć uczniów.

Omawianie codziennych problemów z wychowawcą, pedagogiem, wspólne szukanie dróg rozwiązań, godziny z wychowawcą, pogadanki (np. na temat asertywności, sposobów rozwiązywania konfliktów, itp.).

Wolontariat (np. udział w akcjach WOŚP, Szlachetna Paczka, ,,zakrętki’’ itp. ).

Na spotkaniach rodziców z

wychowawcami klas.

Warsztaty, spektakle profilaktyczne, rozmowy z wychowawcą.

Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych.

Współpraca z rodzicami w

planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc

w rozwiązywaniu problemów

dziecka.

Kształtowanie postaw patriotycznych

Lp.

Zadania

Cele

Formy realizacji

I.

Kształtowanie postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji

1.Znajomość słów i melodii hymnu

narodowego.

2.Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele.

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie

świąt szkolnych, akademii.

4. Poznanie sylwetek Patronów Szkoły

5. Kultywowanie tradycji szkolnej.

Organizacja i aktywny udział w

uroczystościach o charakterze patriotycznym

Godziny z wychowawcą,

zajęcia lekcyjne

Uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia

Zwracanie uwagi na odpowiedni strój podczas różnych uroczystości, egzekwowanie zgodnie ze Statutem Szkoły

,,Dzień Patrona”, gazetki klasowe, udział w konkursach organizowanych przez szkoły im. KOU, współpraca z ww. szkołami, współpraca z kanclerzem Kapituły Orderu Uśmiechu, itd.

Udział sztandaru szkoły w świętach i uroczystościach narodowych. Przygotowywanie występów artystycznych z okazji świąt narodowych. Udział w rocznicowych obchodach lokalnych lub gminnych.

Wychowanie prozdrowotne

Lp.

Zadania

Cele

Formy realizacji

I.

II.

Kształtowanie

zachowań sprzyjających

zdrowiu

Rozwijanie

wrażliwości na

problemy

środowiska

1. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na

utrzymanie higieny ciała. Dbanie o

schludny wygląd zewnętrzny

2. Wpajanie zdrowego stylu życia,

odżywiania i wypoczynku. Umiejętne

zagospodarowanie czasu wolnego.

3. Zapewnienie uczniom profilaktyki zdrowotnej (w tym jamy ustnej) i wsparcie działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

1.Przybliżenie uczniom problematyki

konieczności ochrony środowiska

naturalnego.

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację

zdrowotną. Pogadanki na godzinach z wychowawcą,

Pogadanki, godziny z wychowawcą, akcje związane ze zdrowym odżywianiem (np. degustacje warzyw i owoców, wspólne robienie kanapek, ,,Szklanka mleka”, ,,Owoce w szkole”),

Współpraca pielęgniarki i dentysty z rodzicami i nauczycielami (wymiana informacji, konsultacje, pogadanki, podejmowanie wspólnych działań)

Lekcje przedmiotowe i godziny z wychowawcą. Konkursy i akcje ekologiczne.

Profilaktyka zagrożeń

Lp.

Zadania

Cele

Formy realizacji

I.

II.

III.

IV.

Zwiększenie

poziomu

bezpieczeństwa

ucznia w szkole

Wspieranie uczniów w radzeniu sobie z zagrożeniami.

Zapobieganie

niepowodzeniom

dydaktycznym -wspieranie

uczniów mających

trudności w nauce

i w przystosowaniu

się w grupie.

Współpraca z

Instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

1.Dbałość o bezpieczeństwo i zrozumienie regulaminów regulujących życie szkoły.

1.Kształtowanie prawidłowych postaw wobec uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, itp.)

2. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)

3. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego

zachowywania się w sytuacjach

konfliktowych.

1.Bieżące analizowanie sytuacji szkolnej uczniów.

2.Podejmowanie działań wspomagających ucznia w radzeniu sobie z trudnościami i niepowodzeniami w nauce.

Wspieranie w realizacji założeń wynikających z polityki oświatowej, celów i zadań szkoły.

Zapoznanie z obowiązującymi regulaminami. Aktywne dyżury nauczycieli na przerwach. Próby ewakuacyjne. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (lekcje przedmiotowe, pokazy strażackie).

wybrane programy profilaktyczne proponowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Proszowicach, przez TPD, spektakle, godziny z wychowawcą, pogadanki, współpraca Z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Brzesku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Proszowicach, Policją.

Monitorowanie postępów w nauce.

Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca z rodzicami w zakresie rozwiązywania niepowodzeń w nauce (wskazówki do pracy w

domu z dzieckiem, ułatwienie nawiązania kontaktu z poradniami specjalistycznymi).

1.Wspólpraca z:

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Proszowicach,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiłowicach,

– Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach,

– Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku,

– Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach,

– Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszycach,

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni,

 1. EWALUACJA

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).

Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

Ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów;

Analiza dokumentów szkolnych;

Rozmowy, konsultacje, notatki służbowe prowadzone na bieżąco;

Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 1. USTALENIA KOŃCOWE

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sierosławicach jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.