Plan Pracy Szkoły

PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU

W SIEROSŁAWICACH

na rok szkolny 2019/2020

Potrzeby rozwojowe uczniów

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1.

Organizacja procesu kształcenia.

 1. Wybór programów nauczania i podręczników zgodnie z przepisami prawa i obowiązującą podstawą programową. Sporządzenie szkolnego zestawu programów nauczania.

nauczyciele, dyrektor

sierpień

 1. Dostosowanie treści programowych do możliwości uczniów i bazy szkoły.

nauczyciele

wrzesień

2.

Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

 1. Zorganizowanie zajęć indywidualnego nauczania, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć wynikających z rozporządzenia o szkolnictwie specjalnym.

dyrektor,

wyznaczeni nauczyciele

wrzesień

3.

Podjęcie działań podnoszących efekty kształcenia.

 1. Opracowanie i wdrożenie działań poprawiających efektywność kształcenia na podstawie analizy wyników sprawdzianów i egzaminów na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej i gimnazjum.

zespoły klasowe

wrzesień-czerwiec

 1. Systematyczna praca zespołów nauczycieli uczących w danej klasie– rozpoznawanie i zapobieganie trudnościom w nauce.

zespoły klasowe

wrzesień-czerwiec

4.

Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.

 1. Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – poprzez aktywne metody nauczania, pełne wykorzystanie dostępnych w szkole środków dydaktycznych, w tym multimedialnych.

wszyscy nauczyciele

wrzesień-czerwiec

5.

Stworzenie warunków do indywidualnego rozwoju ucznia.

 1. Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz wspomaganie w ich indywidualnym rozwoju poprzez:

  1. organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym prowadzenie zajęć realizujących zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

  2. przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach, zawodach sportowych,

  3. uczestnictwo uczniów w uroczystościach, akademiach, apelach szkolnych i pozaszkolnych, pracę w samorządzie uczniowskim,

  4. zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez wykorzystywanie różnych źródeł informacji.

  5. rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez aktywne wykorzystywanie dostępnych środków multimedialnych.

dyrektor, nauczyciele

wrzesień-czerwiec

6.

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych.

 1. Wdrażanie uczniów do systematycznego korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

bibliotekarz, nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Organizowanie konkursów związanych z czytelnictwem dla uczniów.

bibliotekarz

wrzesień-czerwiec

 1. Czytanie książek młodszym dzieciom przez uczniów starszych klas.

wychowawcy, bibliotekarz

wrzesień-czerwiec

7.

Monitorowanie frekwencji uczniów.

 1. Monitorowanie obecności uczniów na lekcjach.

wychowawcy

wrzesień-czerwiec

 1. Motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia.

 2. Współpraca z rodzicami mająca na celu przeciwdziałanie absencji.

wychowawcy

wrzesień-czerwiec

8.

Systematyczna kontrola i ocena ucznia w toku procesu lekcyjnego.

 1. Bieżące kontrolowanie wiadomości i umiejętności uczniów: ocena aktywności ucznia w czasie zajęć, przeprowadzanie sprawdzianów i prac klasowych.

nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów kończących pierwszy etap kształcenia.

nauczyciele kl.3

kwiecień-maj

 1. Przeprowadzenie próbnych egzaminów sprawdzających osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

nauczyciele

grudzień – styczeń marzec-kwiecień

 1. Zapoznanie uczniów oraz ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania oraz sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów z każdego przedmiotu oraz zachowania.

nauczyciele

wrzesień

9.

Rozwój zawodowy nauczycieli.

 1. Samokształcenie nauczycieli poprzez:

  1. kursy doskonalenia zawodowego, warsztaty, konferencje, seminaria, studia podyplomowe,

  2. czytelnictwo literatury przedmiotowo – metodycznej,

  3. uzyskiwanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego.

nauczyciele

wrzesień-czerwiec

Specyfika pracy szkoły

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1.

Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom wychowawczym.

 1. Zmodyfikowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego systematyczna realizacja.

zespoły nauczycieli, nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Integrowanie społeczności uczniowskiej.

wszyscy nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Kształtowanie poczucia tolerancji i szacunku dla różnorodności wśród ludzi.

wszyscy nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Promowanie bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły. Kontynuowanie zadań wynikających z posiadania certyfikatu „Szkoła promująca bezpieczeństwo” i „Chronimy Dzieci”.

wszyscy nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

wychowawcy

wrzesień-czerwiec

2.

Rozwijanie zainteresowań uczniów.

 1. Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań intelektualnych i estetycznych poprzez:

  1. organizowanie wycieczek szkolnych,

  2. udział uczniów w przedstawieniach teatralnych, zwiedzaniu muzeów, wystaw, bądź korzystanie z multimedialnych form zwiedzania.

  3. uczestnictwo uczniów w zajęciach realizujących zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

  4. uczestnictwo w zawodach i konkursach.

wyznaczeni nauczyciele

wrzesień-czerwiec

3.

Współpraca szkoły z rodzicami.

 1. Zebrania ogólnoszkolne i indywidualne spotkania z rodzicami w ramach dni otwartych. Motywowanie rodziców uczniów napotykających na trudności w nauce i sprawiających trudności wychowawcze do systematycznego współdziałania ze szkołą.

wychowawcy

wrzesień-czerwiec

 1. Działania pedagogizujące i wspomagające rodziców.

wychowawcy. pedagog

wrzesień-czerwiec

 1. Zebrania Rady Rodziców.

przewodnicząca RR

wrzesień-czerwiec

 1. Współdziałanie z rodzicami w zakresie organizowania imprez szkolnych.

dyrektor, wychowawcy

wrzesień-czerwiec

 1. Promowanie postaw aktywnych i zaangażowanych poprzez indywidualne podziękowania wychowawców, dyrektora.

wychowawcy, dyrektor

czerwiec

4.

Wychowanie zdrowotne.

 1. Propagowanie wśród uczniów aktywnych form spędzania wolnego czasu, zdrowego trybu życia. Podejmowanie przez uczniów działań promujących ekologię i zdrowy styl życia.

wychowawcy

wrzesień-czerwiec

 1. Promowanie aktywności fizycznej -realizacja zajęć SKS.

nauczyciele w-f

wrzesień-czerwiec

 1. Wdrażanie uczniów do kształcenia właściwych nawyków higieniczno – sanitarnych.

nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Uczestnictwo uczniów w akcjach ekologicznych.

nauczyciel przyrody, biologii, wychowawcy

wrzesień-czerwiec

5.

Kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji szkoły.

 1. Praca z patronami szkoły -udział uczniów w akcjach związanych ze świętami patronalnymi.

nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Organizowanie spotkań, wycieczek, imprez o charakterze patriotycznym.

wychowawcy

wrzesień-czerwiec

6.

Kształtowanie postaw prospołecznych i samorządowych.

 1. Aktywna działalność samorządu uczniowskiego.

opiekunowie samorządu

wrzesień-czerwiec

 1. Zaangażowanie uczniów w organizację spotkania wigilijnego i kiermaszu ozdób świątecznych, w wykonywanie zadań w ramach projektu „Jesteśmy aktywni”, organizację festynu rodzinnego.

nauczyciele

grudzień, kwiecień, czerwiec

 1. Zachęcanie uczniów do działań w ramach wolontariatu.

wychowawcy

wrzesień-czerwiec

7.

Promowanie wychowania komunikacyjnego.

 1. Zajęcia dotyczące wychowania komunikacyjnego na lekcjach wychowawczych, zajęciach techniki.

wyznaczeni nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursie BRD, przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

wyznaczeni nauczyciele

maj – czerwiec

8.

Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole.

 1. Budowanie pozytywnej atmosfery pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie dydaktyczno – wychowawczym (uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrekcją szkoły).

społeczność szkolna

wrzesień-czerwiec

Zidentyfikowane oczekiwanie środowiska lokalnego

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1.

Zorganizowanie dowożenia i dożywiania dzieci.

 1. Zorganizowanie dowożenia uczniów.

dyrektor

sierpień – wrzesień

 1. Ustalenie listy dzieci korzystających z dożywiania.

dyrektor, wychowawcy

wrzesień

 1. Kontynuowanie programu dla szkół.

wychowawcy

wrzesień-czerwiec

2.

Zorganizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Rozpoznawanie sytuacji materialnej ucznia.

wychowawcy

wrzesień

 1. Informowanie rodziców o możliwościach uzyskania różnych form pomocy, współpraca z TPD.

wychowawcy, pedagog

wrzesień, czerwiec

3.

Zorganizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

 1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze według harmonogramu świetlicy szkolnej.

wyznaczeni nauczyciele

wrzesień-czerwiec

4.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 1. Sumienne i odpowiedzialne dyżury nauczycieli w czasie przerw, uroczystości szkolnych.

wyznaczeni nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

dyrektor

————–

 1. Zachowanie zasad bezpieczeństwa szczególnie podczas wyjść, wycieczek, uroczystości szkolnych i środowiskowych.

nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Współpraca z policją i strażą pożarną.

nauczyciele

wrzesień-czerwiec

5.

Promocja szkoły.

 1. Organizowanie dni otwartych szkoły, spotkań z wychowawcami.

wychowawcy

wrzesień-czerwiec

 1. Udział rodziców i środowiska lokalnego w uroczystościach szkolnych.

nauczyciele

zgodnie z harm.

 1. Zamieszczanie na stronach internetowych i w lokalnej prasie informacji o życiu szkoły.

wyznaczony nauczyciel

wrzesień-czerwiec

 1. Współpraca z parafią, udział uczniów w życiu parafii.

wyznaczeni nauczyciele

wrzesień-czerwiec

 1. Współpraca z MGCKiP, udział uczniów w akademiach z okazji świąt narodowych.

wyznaczeni nauczyciele

listopad, maj